รู้จักสำนักงานสลากฯ >> วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

เสริมรายได้รัฐ พัฒนาสังคม บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

 

พันธกิจ (Mission)

1. ผลิต จำหน่าย ออกรางวัล และจ่ายรางวัลและสร้างสรรค์ธุรกิจรูปแบบใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำรายได้ส่งรัฐ

2. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง

3. พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้ทันสมัย และบริหารจัดการตามหลักการและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ช่วยราษฎร์ เสริมรัฐ ยืนหยัดยุติธรรม

© สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
เลขที่ 3 ถ.ราชดำเนินกลาง แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร.0-2281-1611 โทรสาร.0-2281-9011