Thai English facebook YouTube


ชื่อโครงการ : ซื้อกระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 6,600 รีม
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง : วิธีเชิญชวนทั่วไป (e-Market)
การจ้าง : จัดซื้อ
ลำดับ เอกสาร วันที่
1 ประกาศเชิญชวน ดูข้อมูล 10/07/2562
2 ประมาณราคากลาง ดูข้อมูล 10/07/2562
หน้า : [1]
กลับสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์