Thai English facebook YouTube


ชื่อโครงการ : จ้างจัดทำโครงการสำรวจราคาสลากและทัศนคติของประชาชนที่มีต่อสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและจัดทำแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำปี 2562
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง : วิธีเชิญชวนทั่วไป (e-Bidding)
การจ้าง : จัดจ้าง
ลำดับ เอกสาร วันที่
1 เอกสารสัญญา ดูข้อมูล //543
2 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ดูข้อมูล 25/10/2561
3 ประกาศเชิญชวน ดูข้อมูล 23/08/2561
4 เปิดเผยร่างข้อกำหนด (TOR) ดูข้อมูล 18/07/2561
หน้า : [1]
กลับสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์