Thai English facebook YouTube

ประเภทการจัดหา : เช่า
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : วิธีเชิญชวนทั่วไป (e-Bidding)
ประเภทเอกสาร : ประมาณราคากลาง
โครงการ : เช่าบริการวงจรสื่อสารระหว่างสำนักงานกับหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๓ และประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๒๐ เดือน
ผู้ดำเนินการ : sopang
ปีงบประมาณ : 2563
วันที่ประกาศ : 06/12/2562
เอกสารแนบ
  EGLO_20191206_105223_0.ราคากลาง ดูข้อมูล
กลับ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์