Thai English facebook YouTube

ประเภทการจัดหา : จัดซื้อ
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : วิธีพิเศษ
ประเภทเอกสาร : ประมาณราคากลาง
โครงการ : ซื้อหมึกพิเศษป้องกันการปลอมแปลงสีส้มเปลี่ยนสี จำนวน 1,730 กิโลกรัม โดยวิธีพิเศษ
ผู้ดำเนินการ : glo_web
ปีงบประมาณ : 2557
วันที่ประกาศ : 28/11/2556
เอกสารแนบ
  EGLO_20140210_151800_0.pdf ดูข้อมูล
กลับ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์