Thai English facebook YouTube

ประเภทการจัดหา : จัดซื้อ
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : e-Auction
ประเภทเอกสาร : ประกาศเชิญชวน
โครงการ : จ้างจัดทำกระบวนการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศในกระบวนการออกรางวัลและกระบวนการจ่ายรางวัล (ISO 27001) ประจำปี 2559
ผู้ดำเนินการ : punyawutn
ปีงบประมาณ : 2559
วันที่ประกาศ : 08/07/2558
เอกสารแนบ
  EGLO_20150708_101611_0.PDF ดูข้อมูล
กลับ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์