แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้เว็บไชต์
ของ
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้ที่เข้าใช้เว็บไซต์ของสำนักงานสลากกิน
แบ่งรัฐบาล (www.glo.or.th) เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลให้เป็นที่พึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้บริการ
ขอความร่วมมือท่านในการตอบคำถาม โดยเลือกตัวเลือกที่สอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุด
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม  
LT   RT
 
เพศ
ชาย หญิง
 
 
อายุ
น้อยกว่า 25 ปี 46-55 ปี
25-35 ปี มากกว่า 55 ปี
36-45 ปี  
 
 
ระดับการศึกษา
ต่ำกว่ามัธยมต้น มัธยมต้น
มัธยมปลาย / ปวช. อนุปริญญา
ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี
 
 
อาชีพ
นักเรียน / นักศึกษา ข้าราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท
ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว พ่อบ้าน / แม่บ้าน
 
 
รายได้
ต่ำกว่า 5,000 บาท 5,000 – 10,000 บาท
10,001 – 20,000 บาท 20,001 – 30,000 บาท
30,001 – 40,000 บาท มากกว่า 40,000 บาท
 
LB   RB
 
  ส่วนที่ 2 ข้อมูลการใช้บริการ  
LT   RT
 
1. ท่านเคยใช้บริการเว็บไซต์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ( www.glo.or.th )
เคย ไม่เคย   ( ให้ข้ามไปทำตอบข้อ 22 )
 
 
2. ท่านเข้าใช้บริการที่เว็บไซต์ของสำนักงานฯ เพื่อบริการใดบ้าง (สามารถตอบได้ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ตรวจผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าวประชาสัมพันธ์
สาระน่ารู้ แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
อื่นๆ (ระบุ)  
 
 
3. จำนวนครั้งที่ท่านเข้าใช้บริการ
1 – 2 ครั้ง / เดือน 3 – 5 ครั้ง / เดือน
6 – 10 ครั้ง/เดือน มากกว่า 10 ครั้ง
 
 
4. ระยะเวลาที่ท่านเข้าใช้บริการ
น้อยกว่า 15 นาที / ครั้ง 15-30 นาที / ครั้ง
31-59  นาที / ครั้ง มากกว่า 1 ชั่วโมง /ครั้ง
 
 
5. ช่วงเวลาที่ท่านใช้บริการมากที่สุด
06.00 - 12.00 น. (เช้าถึงเที่ยง) 12.01 - 18.00 น. (เที่ยงถึงเย็น)
18.00 - 24.00 น.  (เย็นถึงดึก) 24.01 - 06.00 น. (ดึกถึงเช้า)
แล้วแต่สะดวก  
 
LB   RB
 
  ส่วนที่ 3 ข้อมูลการแสดงความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ  
LT   RT
 
หัวข้อความคิดเห็น ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ต้องปรับปรุง
ด้านบริการข้อมูลข่าวสารของสำนักงานฯ
1. ตรวจผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล
2. ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
3. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
4. ข่าวประชาสัมพันธ์
5. สาระน่ารู้
6. แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
ด้านข้อมูลข่าวสารของสำนักงานฯ
7. ความคลอบคลุมเนื้อหา ข่าวสารต่างๆ ภายในสนง.
8. การจัดลำดับของข้อมูล ข่าวสาร
9. การได้รับข่าวสารที่เป็นประโยชน์
10. ความถูกต้องของข้อมูล ข่าวสาร
11. ความน่าสนใจของข้อมูล ข่าวสาร
12. ข้อมูล ข่าวสาร ตรงตามความต้องการ
13. ความทันสมัยของข้อมูล ข่าวสาร
14. ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร
15. ความสะดวกในการค้นหาข้อมูล ข่าวสารต่างๆ
16. การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร
ด้านรูปแบบ
17. ชื่อของเว็บไซต์ ( www.glo.or.th )
18. วิธีการนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร
19. ความเหมาะสมของสีที่ใช้
20. ความเหมาะสมของตัวอักษรที่ใช้
21. การเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานภายนอก ( Web links )
22. ท่านคิดว่าจะใช้บริการข้อมูล ข่าวสารของสำนักงานฯ อีกในอนาคตหรือไม่
  ใช้บริการแน่นอน
  ไม่แน่ใจ
  ไม่ใช้แน่นอน
23. ข้อเสนอแนะ
 
 
 
LB   RB