Thai English facebook YouTube
หน้าหลัก >> ภาพลักษณ์

ภาพลักษณ์
ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อโลกน่าอยู่
แต่ไหนแต่ไรมาเมืองไทยของเราได้ชื่อว่าอุดมสมบูรณ์สมเป็นดินแดนสุวรรณภูมิ ในน้ำมีปลาในนามีข้าว ป่าเขามีต้นไม้
สร้างโอกาสการศึกษา ติดอาวุธทางปัญญาให้ลูกหลานไทย
คงเป็นเรื่องปกติสำหรับผู้ที่อยู่อาศัยในเมืองหลวงที่ซึ่งทุก ๆ เช้าการจราจรจะติดขัด เพราะเด็ก ๆ ไปโรงเรียนจะมีใคร รำลึกได้บ้างว่า ยังมีลูกหลานไทยอีกจำนวนมาก ที่อยู่ห่างไกลจากเมืองหลวง ปราศจากสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งปวง ยากไร้ และขัดสน
งานเพื่อสังคม
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 เป็นต้นมา เงินรายได้จากการออกสลากบำรุงการกุศลแต่ละโครงการได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ ความเป็นอยู่ ของประชาชนขาวไทยให้ดีขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม ประโยชน์ในทางตรง
ทำนุบำรุงศาสนา คุณค่าแห่งจิตใจ
ไม่มีประเทศใดในโลกร่มเย็นเท่าเมืองไทยของเรา ด้วยร่มพระบารมีปกเกล้าฯ แห่งองค์พระมหากษัตริย์ผู้ทรงบุญญาธิการ ไม่มีประเทศใดในโลก ที่ประชาชนมีสิทธิเลือกนับถือศาสนาได้ตามความเชื่อของตนเอง และอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข โดยมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ
ร่วมฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมมรดกที่อยู่คู่ไทย
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้จัดสรรเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูและบูรณะ สิ่งก่อสร้างทางศิลปวัฒนธรรม

หน้า : [1]

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์