Thai English facebook YouTube
หน้าหลัก >> เผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ปี 2560
   ปี 2561
   ปี 2562
   ปี 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โครงการลวดเย็บสลากไร้สนิม เบอร์ 21g x 25g จำนวน 2,000 ม้วน) (11/11/2562)
จ้างจัดทำโครงการสำรวจราคาสลากกินแบ่งรัฐบาล และความคิดเห็นของประชาชนเพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินงานของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำปี 2563 (31/10/2562)
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้ออุปกรณ์โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สายภายในสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (31/10/2562)
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้ออุปกรณ์โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สายภายในตสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (30/09/2562)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาสนามหญ้า ต้นไม้ สวนหย่อม และทำความสะอาดบริเวณภายนอกอาคารโรงพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2563) (20/09/2562)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2563 เรื่อง เช่าบริการวงจรสื่อสารฯ และเช่าคู่สัญญาณวงจรความเร็วสูง (20/09/2562)
ขออนุมัติเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (16/09/2562)
ยกเลิกแผนการจัดซื้อหมึกพิมพ์เวทออฟเซท (Pantone) สีต่างๆ รวม 6 สี จำนวน 2,688 กิโลกรัม (06/09/2562)
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้ออุปกรณ์โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สายภายในตสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (30/08/2562)
ซื้อหมึก Collin Black Ink จำนวน ๔,๒๒๐ ลิตร (09/08/2562)
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2563 เรื่อง ซื้อยางรัดชนิดวงใหญ่ จำนวน ๖,๖๐๐ กิโลกรัม (31/07/2562)
ซื้อหมึกพิมพ์ และอุปกรณ์ รวม 7 รายการ (23/07/2562)
จ้างพิมพ์เช็คต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ (09/07/2562)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างบริษัทผู้จัดการเดินทาง (25/06/2562)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2563 เรื่อง ซื้อหมึกพิมพ์เวทออฟเซท (Pantone) สีต่างๆ รวม ๖ สี จำนวน ๒,๖๘๘ กิโลกรัม (20/06/2562)
ซื้อยางรัดชนิดวงใหญ่ จำนวน 6,600 กิโลกรัม (07/05/2562)
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาปรับภาพลักษณ์และแบรนด์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ฯ ปี 2562 (25/03/2562)

หน้า : [1]

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์