Thai English facebook YouTube
หน้าหลัก >> การกำกับดูแลกิจการที่ดี
การกำกับดูแลกิจการที่ดี
มาตราการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การบริหารเงินงบประมาณ
มาตราการป้องกันการรับสินบน
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและคุณธรรมในการจัดซื้อจัดจ้าง
เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
นโยบาย CG
กฎบัตรการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานฯ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การบริหารความเสี่ยง

หน้า : [1]

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์