Thai English facebook YouTube
หน้าหลัก >> การกำกับดูแลกิจการที่ดี
การกำกับดูแลกิจการที่ดี
การกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและคุณธรรมในการจัดซื้อจัดจ้าง
เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
นโยบาย CG
กฎบัตรการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานฯ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การบริหารความเสี่ยง

หน้า : [1]

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ) 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์