Thai English facebook YouTube
หน้าหลัก >> เกี่ยวกับสำนักงาน
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด : ค้นหา    :
เฉพาะหมวดเกี่ยวกับสำนักงาน ข่าว/บทความทั้งหมด

เกี่ยวกับสำนักงาน
การกำกับดูแลกิจการที่ดี
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์
คำขวัญ / ตราสัญลักษณ์
ระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลในการจับกุมผู้ขายสลากเกินราคา พ.ศ.2560
ระเบียบสำนักงานฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2524
ระเบียบสำนักงานฯ ว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู พ.ศ.2542
ระเบียบสำนักงานฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลในการนำจับหรือเงินสินบนผู้แจ้งเบาะแสผู้ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา พ.ศ.2549
ระเบียบสำนักงานฯ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.2555
ยุทธศาสตร์
แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ประจำปี 2556
เพลงประจำสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ผังโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน
การบริหารงานของ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ประวัติสำนักงาน สลากกินแบ่งรัฐบาล
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยมหลัก
พระราชบัญญัติ

หน้า : [1]

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ) 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์