Thai English facebook YouTube
 แผนผังเว็บไซต์
   หน้าหลัก
   เกี่ยวกับสำนักงาน
   ประวัติสำนักงาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ/คำขวัญ/ตราสัญลักษณ์
   นโยบาย/แผนงาน/โครงการ
   เพลงประจำสำนักงาน
   พระราชบัญญัติ
   ระเบียบสำนักงาน
   ว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู พ.ศ.2542
   ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลในการนำจับหรือเงินสินบนผู้แจ้งเบาะแสผู้ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา พ.ศ.2549
   ว่าด้วยประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.2555
   ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลในการจับกุมผู้ขายสลากเกินราคา พ.ศ.2560
   การบริหารของสำนักงาน
   ผลการดำเนินงาน
   งบการเงิน
   การกำกับดูแลกิจการที่ดี
   ภารกิจหลัก
   การพิมพ์
   การจำหน่าย             
   การออกรางวัล
   คณะกรรมการออกรางวัล
   อุปกรณ์และวิธีการออกรางวัล
   ขั้นตอนการออกรางวัล 
   การจ่ายรางวัล 
   กระบวนการจ่ายรางวัล
   หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลให้กับผู้รับซื้อรางวัล
   สลากอายัด
   ตรวจผลรางวัล
   ข่าวสาร/กิจกรรม
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวกิจกรรม
   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
   กิจกรรมเพื่อสังคม
   กิจกรรมเพื่อสังคม
   ด้านการศึกษาและกีฬา
   ด้านการสาธารณสุข
   ด้านศาสนา
   ด้านสังคมสงเคราะห์
   ด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
   อื่นๆ
   การบริจาค    
   ทุนการศึกษา  
   ทำนุบำรุงศาสนา
   การขอรับเงินบริจาค
   สลากไทย/ตปท
   สลากประเทศไทย
   สสร. กับเวทีโลก
   ทัศนะมุมมอง สสร.
   สลากต่างประเทศ
   สลากกินแบ่งโลก
   สลากอาเซียน
   กัมพูชา
   ลาว
   มาเลเซีย
   ฟิลิปปินส์
   สิงคโปร์
   เวียดนาม
   พม่า

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228
ผังเว็บไซต์