Thai English facebook YouTube
 แผนผังเว็บไซต์
   หน้าหลัก
   เกี่ยวกับสำนักงาน
   ประวัติสำนักงาน
   คำขวัญ / ตราสัญลักษณ์
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม
   ยุทธศาสตร์/นโยบาย/แผนงาน/โครงการ
   เพลงประจำสำนักงาน
   พระราชบัญญัติ
   พระราชบัญญัติ พ.ศ. 2517 
   พระราชบัญญัติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562
   คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2558 
   คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 25/2558
   ระเบียบสำนักงาน
   การบริหารของสำนักงาน
   คณะกรรมการบริหาร (บอร์ด)
   คณะผู้บริหาร
   ผลการดำเนินงาน
   งบการเงิน
   การจัดสรรรายได้
   การนำส่งรายได้แผ่นดิน
   ภารกิจหลัก
   การพิมพ์
   การจำหน่าย             
   การออกรางวัล
   คณะกรรมการออกรางวัล
   อุปกรณ์และวิธีการออกรางวัล
   ขั้นตอนการออกรางวัล 
   การจ่ายรางวัล 
   กระบวนการจ่ายรางวัล
   หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลให้กับผู้รับซื้อรางวัล
   สลากอายัด
   การแจ้งขออายัดสลากเพื่อประวิงการจ่ายเงินรางวัล 
   ข่าวสาร/กิจกรรม
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวกิจกรรม
   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
   กิจกรรมเพื่อสังคม
   กิจกรรมเพื่อสังคม
   ด้านการศึกษาและกีฬา
   ด้านการสาธารณสุข
   ด้านศาสนา
   ด้านสังคมสงเคราะห์
   ด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
   อื่นๆ
   การบริจาค    
   ทุนการศึกษา  
   ทำนุบำรุงศาสนา
   การขอรับเงินบริจาค
   สลากไทย/ตปท
   สลากประเทศไทย
   สสร. กับเวทีโลก
   ทัศนะมุมมอง สสร.
   สลากต่างประเทศ
   สลากกินแบ่งโลก
   สลากอาเซียน
   กัมพูชา
   ลาว
   มาเลเซีย
   ฟิลิปปินส์
   สิงคโปร์
   เวียดนาม
   พม่า

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์