Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
ข่าวสาร >> กิจกรรมเพื่อสังคม
งานเพื่อสังคม


ตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 เป็นต้นมา เงินรายได้จากการออกสลากบำรุงการกุศลแต่ละโครงการได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและยก ระดับ ความเป็นอยู่ ของประชาชนขาวไทยให้ดีขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม ประโยชน์ในทางตรง เช่น การดำเนินงานของสภากาชาดไทย ในการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ การก่อสร้างอาคารตรวจรักษาให้กับผู้ป่วย รวมทั้งการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์แพทย์ที่มีประสิทธิภาพ การสนับสนุนการศึกษาสำหรับข้าราชการใน การเล่าเรียนยังต่างประเทศผ่านสำนักงาน ก.พ. การพัฒนากีฬาของชาติ และร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักในการหารายได้ในการจัดแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ตลอดจนโครงการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดในระดับประเทศ สำหรับประโยชน์ทางอ้อม จะเป็นเรื่องของการ สร้างงานเสริมอาชีพ โดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้จัดสรร สลากบำรุงการกุศลให้กับผู้พิการ และผู้ยากไร้อาชีพนำไปจำหน่าย โดยให้ส่วนลด 9% สำหรับผู้ขายที่พิการ และ 8% สำหรับผู้ขายทั่วไป ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ยากไร้ ในแต่ละปี สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ยังได้มอบเงินเพื่อส่งเสริมการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างอาคารเรียน หรือการมอบอุปกรณ์การศึกษา การขัดเกลาและยึดเหนี่ยวจิตใจ ด้วยการทำนุบำรุงและสืบทอดศาสนาต่าง ๆ นอกจากนั้น สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของการกีฬา โดยสนับสนุนการจัดแข่งขันกีฬาในระดับชาติตลอดมา

คำสำคัญ : งานเพื่อสังคม

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์