Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล แจ้งกำหนดทำสัญญาตัวแทนจำหน่ายรายย่อยสลากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และตัวแทนจำหน่ายประเภทสมาคม องค์กร มูลนิธิ

วันที่ 20/11/2560 กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้อำนวยการ

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ขอแจ้งให้ทราบว่า สำนักงานฯจะทำสัญญาตัวแทนจำหน่ายสลาก(รายย่อย)ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และตัวแทนจำหน่ายประเภทสมาคม องค์กร มูลนิธิ โดยมีกำหนดดังนี้

   •  สัญญาตัวแทนจำหน่ายสลาก(รายย่อย)ส่วนกลาง ณ ชั้น 2 อาคารออกรางวัล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ) กำหนดให้มาทำสัญญาในวันทำการและวันหยุด 
ในวันที่ 18 – 22 พฤศจิกายน 2560 เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.30 น.

  •  สัญญานิติบุคคลประเภทสมาคม องค์กร มูลนิธิ ณ ชั้น 2 อาคารออกรางวัลสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ) ในวันที่ 25 – 28 พฤศจิกายน 2560 เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
โดยขอให้จัดเตรียมหลักฐานเพื่อประกอบการทำสัญญา ประกอบด้วย
     • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมต้นฉบับเพื่อตรวจสอบ
     • กรณีผู้พิการให้เพิ่มเอกสาร สำเนาบัตรผู้พิการ จำนวน 1 ชุด ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมต้นฉบับเพื่อตรวจสอบ
     • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมต้นฉบับเพื่อตรวจสอบ
     • แผนที่แสดงจุดจำหน่ายสลาก ซึ่งวาดแบบและกรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว โดยให้ใช้แผนที่ตาม         แบบฟอร์มของสำนักงานฯ จำนวน 2 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด, สำเนา 1 ชุด) ทั้งนี้ให้โหลดแบบฟอร์มแผนที่
       ได้จากเว็บไซต์สำนักงานฯ www.glo.or.th
     • กรณีอายุเกิน 70 ปี เมื่อนับถึงวันทำสัญญาจะต้องมีหนังสือรับรองแพทย์ระบุเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็ง         แรง
     • กรณีมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ-สกุล ให้แนบหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ชุด ลงนามรับรอง         สำเนาถูกต้อง พร้อมต้นฉบับเพื่อตรวจสอบ

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การทำสัญญาได้ในเว็บไซต์สำนักงานฯ www.glo.or.thสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์