Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
กิจกรรมเพื่อสังคม >> ด้านการสาธารณสุข
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มอบเงินบริจาคสาธารณประโยชน์ด้านสาธารณสุข

วันที่ 01/06/2560 กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้อำนวยการ

วันนี้ (1 มิถุนายน 2560) เวลา 13.00 น. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดย พลตรี ฉลองรัฐ นาคอาทิตย์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ได้มอบเงินบริจาคสาธารณประโยชน์ให้กับสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ในโครงการจัดตั้งหอผู้ป่วยใน ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ เป็นเงิน 9,000,000 บาท    (เก้าล้านบาทถ้วน) และ โรงพยาบาลบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี  ในโครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับอาคารผู้ป่วยนอกฉุกเฉินและวิเคราะห์บำบัดโรงพยาบาลบางใหญ่ เป็นเงิน 12,001,500 บาท (สิบสองล้านหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)  ณ อาคารออกรางวัล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรีสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์