Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมพิธีเปิดศาลาเรียนรู้ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 17/05/2560 กองประสัมพันธ์ สำนักผู้อำนวยการ

         วันที่ (17 พฤษภาคม 2560) เวลา 9.30 น.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดย นายวรวัธ  วัฒนสิงห์  หัวหน้าสำนักผู้ตรวจการเป็นตัวแทนผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมพิธีงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) และเปิดศาลาเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ซึ่งศาลาการเรียนรู้ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในโครงการศาลาเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายและสมาชิกเครือข่ายแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร สามารถบูรณาการการทำงานและนำไปขับเคลื่อนโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้จะทำการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ ณ พื้นที่ต่างๆ กระจายทั่วประเทศ  โดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมอบเงินสนับสนุนทั้งโครงการฯ เป็นเงิน 132,300,000 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบสองล้านสามแสนบาทถ้วน)


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228
ผังเว็บไซต์