Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
ภารกิจหลัก >> การพิมพ์ >> โรงพิมพ์ >> การพิมพ์
ขั้นตอนการผลิตสลากกินแบ่งรัฐบาล


ออกแบบสิ่งพิมพ์

ทำแม่พิมพ์

ทำแม่พิมพ์

สร้างข้อมูลการพิมพ์

เครื่องพิมพ์ Grapha 1- 3

เครื่องพิมพ์ Giebeler

เครื่องพิมพ์ Miyakoshi

ลักษณะการทำงานของหน่วยพิมพ์

ระบบพิมพ์ข้อมูลแปรเปลี่ยนได้ (Ink-Jet)

สลากที่ออกจากแท่นพิมพ์

ตรวจสอบคุณภาพสลากที่ออกจากแท่นพิมพ์

ตรวจสอบคุณภาพสลากที่ออกจากแท่นพิมพ์

สลากที่พิมพ์ออกจากแท่นพิมพ์

ทำรูปเล่ม

จัดหมวดสิ่งพิมพ์

คลังสิ่งพิมพ์

ตรวจสิ่งพิมพ์

วิเคราะห์สิ่งพิมพ์

วิเคราะห์สิ่งพิมพ์

จัดส่งสิ่งพิมพ์

นำส่งส่วนกลาง

นำส่งส่วนภูมิภาค

โรงพิมพ์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228
ผังเว็บไซต์