Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
กิจกรรมเพื่อสังคม >> ด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมพิธีเปิดศาลาเรียนรู้ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

วันที่ 07/02/2560 กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้อำนวยการ

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดย นายธัชทนง ธนพันธุ์พาณิชย์ หัวหน้าสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นตัวแทนผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมพิธีเปิดศาลาเรียนรู้ แห่งที่ 2 ณ   ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานคร โดยศาลาการเรียนรู้ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในโครงการศาลาเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายและสมาชิกเครือข่ายแบบมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสามารถบูรณาการการทำงานและนำไปขับเคลื่อนโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้จะทำการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ ณ พื้นที่ต่างๆ กระจายทั่วประเทศ โดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้มอบเงินสนับสนุนทั้งโครงการฯ รวมเป็นเงิน 132,300,000.-บาท (หนึ่งร้อยสามสิบสองล้านสามแสนบาทถ้วน)


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์