Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ประธานสมาคมสลากกินแบ่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APLA) มีสาส์นร่วมแสดงความเสียใจต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 25/10/2559 กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้อำนวยการ

ด้วย Dato Lawrence Lim Swee Lin ประธานสมาคมสลากกินแบ่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีสาส์นถึงผู้อำนวยการ ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ร่วมแสดงความเสียใจต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีใจความดังนี้

"ในนามของสมาคมสลากกินแบ่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งแก่ท่าน รวมถึงคณะผู้บริหารและพนักงานของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลต่อการสูญเสียพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

ประเทศไทยได้สูญเสียพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเสียสละและได้รับความศรัทธายิ่ง ผู้ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจประชาชนคนไทยทั้งชาติตลอด 70 ปีแห่งการครองราชย์

สมาคมสลากกินแบ่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกขออำนวยพรแก่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สมาชิกผู้ทรงคุณค่าของสมาคมสลากกินแบ่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และสมาคมสลากกินแบ่งโลก”


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์