Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
กิจกรรมเพื่อสังคม >> ด้านสังคมสงเคราะห์
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดกิจกรรมมอบหลอดไฟฟ้า LED ในโครงการสว่าง ประหยัด กับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล “Bright Light Bright Future By GLO”

วันที่ 26/09/2559 กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้อำนวยการ

วันนี้ (26 กันยายน 2559)  เวลา 10.30 น. พลตรีฉลองรัฐ นาคอาทิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นประธานในพิธีมอบหลอดไฟฟ้าให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานประถมศึกษา เขต 1 จังหวัดนนทบุรี จำนวน 17 แห่ง ในโครงการสว่าง ประหยัด กับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล "Bright Light Bright Future By GLO” ณ โรงเรียนวัดตำหนักใต้ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

พลตรีฉลองรัฐ ผู้อำนวยการฯ กล่าวว่า "สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ตลอดเวลาที่ผ่านมาได้มีนโยบายในการดำเนินโครงการที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ในรูปแบบของการจัดกิจกรรมและสนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคม และในปีงบประมาณ 2559 นี้ สำนักงาน ฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อโลกในปัจจุบัน จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์การใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า ด้วยการสร้างค่านิยมและจิตใต้สำนึกรักษ์พลังงาน จึงได้ดำเนินโครงการ สว่าง ประหยัดกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล "Bright Light Bright Future By GLO” โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายนำร่องไปยังโรงเรียนในสังกัดสำนักงานประถมศึกษา เขต 1 จังหวัดนนทบุรี  เนื่องจากเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขตที่ตั้งของสำนักงาน ฯ  เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน  โดยการเปลี่ยนชนิดของหลอดไฟจากเดิม เป็นหลอดไฟฟ้าประเภท LED ซึ่งจะส่งผลต่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้า เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าส่องสว่างให้กับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายอีกทางหนึ่งด้วย”

ในโอกาสเดียวกันนี้ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างสัมพันธภาพระหว่างสำนักงานฯกับชุมชนโดยรอบ โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรของสำนักงานฯ มีจิตสาธารณะ เห็นคุณค่าของการเป็นผู้ให้ซึ่งเป็นไปตามค่านิยมที่สำนักงานฯตั้งเป้าประสงค์ไว้ คือ ทีมดี ใฝ่ดี งานดี สำนึกดี และสัมพันธ์ดี ด้วยการนำผู้บริหารและพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมในการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้กับนักเรียนที่ศึกษาอยู่โรงเรียนวัดตำหนักใต้ รวมถึงนักเรียนที่มาร่วมงานในวันนี้ด้วย สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์