Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
กิจกรรมเพื่อสังคม >> ด้านสังคมสงเคราะห์
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมเป็นเจ้าภาพไถ่ชีวิตโค – กระบือ จำนวน ๗๙ ตัว เพื่อถวายพระราชกุศล ณ วัดราชาธิวาสวิหาร

วันที่ 20/09/2559 กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้อำนวยการ

เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยพลตรีฉลองรัฐ นาคอาทิตย์       ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีไถ่ชีวิตโค – กระบือ ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว     เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์           พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นครั้งที่ ๑๖ โดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ร่วมสนับสนุนเป็นจำนวนเงิน ๒,๓๗๐,๐๐๐บาท         (สองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ณ วัดราชาธิวาสวิหาร กรุงเทพฯ โดยมีโค - กระบือที่ได้รับการไถ่ชีวิตในครั้งนี้ จำนวน ๗๙ ตัว ซึ่งจะนำไปมอบให้แก่เกษตรกรยืมเพื่อการผลิตตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริต่อไป


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์