Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
ข่าวสาร >> กิจกรรมเพื่อสังคม
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดกิจกรรม CSR ณ โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์

วันที่ 06/09/2559 กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้อำนวยการ

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559  สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล นำโดย พลตรีฉลองรัฐ  นาคอาทิตย์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย ทันตแพทย์หญิงกุณฑีรา  ตันติรังสี และ พันตำรวจเอกบุญส่ง  จันทรีศรี  รองผู้อำนวยการ รวมถึงบุคลากรสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้เดินทางไปจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบของที่ระลึกให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จำนวนกว่า 300 คน ตามนโยบายดำเนินโครงการที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการจัดกิจกรรมและสนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคมในรูปแบบต่างๆ อีกทางหนึ่ง รวมทั้งได้ให้ความสำคัญกับการสร้างสัมพันธภาพระหว่างสำนักงานฯ กับชุมชนโดยรอบ โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรของสำนักงานฯ มีจิตสาธารณะ เห็นคุณค่าของการเป็นผู้ให้ ซึ่งเป็นไปตามค่านิยมที่สำนักงานฯ ที่ตั้งเป้าประสงค์ไว้ คือทีมดี ใฝ่ดี งานดี สำนึกดี สัมพันธ์ดี นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจาก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไปและทันตกรรมให้กับเด็กนักเรียนอีกด้วย


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์