Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ รายชื่อนิติบุคคลที่ยังไม่ยื่นคำร้องขอหลักประกันสัญญาคืน กรณียื่นหลักประกันสัญญาเป็นเงินสด หรือ แคชเชียร์เช็คตามสัญญาดำเนินการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งได้พ้นภาระผูกพันตั้งเเต่งวดวันที่ 1 ธันวาคม 2558

วันที่ 19/08/2559
ตามประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำสัญญาตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อนำไปขายส่วนกลางและสัญญาดำเนินการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ข้อ 3.1.1 ย่อหน้าที่ 2 ระบุว่า ทั้งนี้ ตัวแทนจำหน่ายประเภทสมาคม องค์กร มูลนิธิจะต้องนำหลักประกันใหม่มาวางเพื่อใช้ในการทำสัญญา ส่วนหลักประกันเดิมเมื่อสิ้นสุดสัญญาดำเนินการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้ว ให้ตัวแทนทำหนังสือขอคืนหลักประกันสัญญาต่อไป นั้น


เนื่องจากมีตัวแทนจำหน่าย จำนวน 78 ราย ที่ได้ยื่นหลักประกันสัญญาเป็นเงินสด หรือ แคชเชียร์เช็ค และได้พ้นภาระผูกพันตั้งแต่งวดวันที่ 1 ธันวาคม 2558 แต่ยังไม่ยื่นหนังสือคำร้องขอหลักประกันสัญญาคืน ดังนั้น ขอให้ตัวแทนจำหน่ายที่มีรายชื่อ (ตามเอกสารแนบ) ดำเนินการโหลดหนังสือคำร้องขอถอนหลักประกันสัญญาคืน และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกรอกรายละเอียดพร้อมกับแนบเอกสารประกอบการยื่น คำร้อง โดยมายื่นเอกสารได้ที่ งานบัญชี กองบัญชี ชั้น 5 อาคารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ) ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สำหรับตัวแทนจำหน่ายรายใดได้ยื่นหนังสือคำร้องขอหลักประกันสัญญาคืนแล้ว ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ขออภัยมา ณ ที่นี้ และหากมีข้อสงสัยในการขอหลักประกันสัญญาคืน กรุณาติดต่อ งานบัญชี กองบัญชี หมายเลขโทรศัพท์ 02 528 9371 หรือ 02 528 9382


ดาวน์โหลด
1. รายชื่อนิติบุคคลที่ยังไม่ยื่นคำร้องขอหลักประกันสัญญาคืน
2. หนังสือคำร้องขอถอนหลักประกันสัญญาคืน

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์