Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล และความโปร่งใสของการออกรางวัล ในงานวันต่อต้านการคอร์รัปชั่น

วันที่ 09/12/2558 กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้อำนวยการ

 วันนี้ (9ธันวาคม 2558) ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ สำนักงาน ป.ป.ช. จัดงานวันต่อต้านการคอร์รัปชั่นสากล และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต โดยการจัดงานในปีนี้ ดำเนินไปภายใต้แนวคิด "Transparent THAILAND ประเทศไทยโปร่งใส” คือ 
1. เพื่อแสดงให้เห็นเจตจำนงของฝ่ายบริหารและหน่วยงานตรวจสอบว่ามีความมุ่นมั่นในการแก้ไขปัญหานี้อย่างไร 
2. เพื่อต้องการสร้างความตระหนักรู้ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตและปลูกจิตสำนึกในด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่ยอมให้มีการทุจริตเกิดขึ้น 
3. ภารกิจหลักของ ป.ป.ช.คือการปราบปรามการทุจริตแต่จะสำเร็จไม่ได้หากไม่มีเครือข่าย จึงจัดงานนี้เพื่อสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน 

ในการนี้ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งเป็นหนึ่งในเครือข่ายต่อต้านการทุจริต ได้ร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล และความโปร่งใสของการออกรางวัล ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

สำหรับความเป็นมาของวันต่อต้านการคอร์รัปชั่นสากล เกิดจากการที่ องค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) กำหนดให้วันที่ 9 ธ.ค.ของทุกปีเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชัน โดยมีการจัดทำอนุสัญญาให้ประเทศต่างๆ กว่า 180 ประเทศลงนาม ทำข้อผูกพันจัดกิจกรรมที่แสดงให้เห็นผลกระทบต่อการคอร์รัปชั่นว่าเป็นพิษภัยอย่างไรและเรื่องนี้เป็นบ่อเกิดของหลายปัญหา ในทุกระดับชั้น ทั้งเรื่องเล็กและเรื่องระดับประเทศสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์