Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
เกี่ยวกับสำนักงาน
ยุทธศาสตร์

วันที่ 05/11/2558
 วัตถุประสงค์เชิงทธศาสตร์ (Strategic  Objective)
1.   พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการให้ทันสมัย ตอบสนอง ความต้องการของลูกค้าและตัวแทนจำหน่าย
2.   บริหารจัดการราคาสลากให้เป็นไปตามราคาที่กำหนด
3.   เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร
4.   สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เป็นที่ยอมรับของสังคม
5.   พัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถสูงสอดคล้องกับทิศทาง Thailand 4.0


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228
ผังเว็บไซต์