Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
เกี่ยวกับสำนักงาน >> การบริหารสำนักงาน
คณะกรรมการ(บอร์ด)

ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นายพชร อนันตศิลป์
ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการสลากฯ แทนปลัดกระทรวงการคลัง
(อธิบดีกรมสรรพสามิต)
ประธานกรรมการ
2 นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ
ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
(อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ)
กรรมการ
3 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ
ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
(ปลัดกระทรวงมหาดไทย)
กรรมการ
4
ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ
ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม
(ปลัดกระทรวงยุติธรรม)
กรรมการ
5 นางวิยดา โชติรัตนะศิริ
ผู้แทนสำนักงบประมาณ
(รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ)
กรรมการ
6 นายชาญวิทย์ นาคบุรี
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
(รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ)
กรรมการ
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรชฎา บัวศรี
ผู้แทนสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
(กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ)
กรรมการ
8 พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ)
กรรมการ
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(รองอธิการบดีอาวุโสวิชาการและงานวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)
กรรมการ
10 พลโท ธนะศักดิ์ ชื่นอิ่ม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา)
กรรมการ
11 พันตำรวจเอก บุญส่ง จันทรีศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
กรรมการและเลขานุการ

ปรับปรุงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562


คำสำคัญ : คณะกรรมการ บอร์ด

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์