Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
เกี่ยวกับสำนักงาน >> การบริหารสำนักงาน
คณะกรรมการ(บอร์ด)

ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2562 เรื่องแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล โดย สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 และ คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 3/2562 เรื่องแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล โดย สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 กำหนดให้คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลประกอบด้วย
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นายพชร อนันตศิลป์
ผู้ที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติแต่งตั้ง
(อธิบดีกรมสรรพสามิต)
ประธานกรรมการ
2 นายชาญวิทย์ นาคบุรี
(ผู้แทนกระทรวงการคลัง
(รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ)
กรรมการ
3 นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ
ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
(อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ)
กรรมการ
4
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ
ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
(ปลัดกระทรวงมหาดไทย)
กรรมการ
5 พันตำรวจโท อมร หงษ์ศรีทอง
ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม
(ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ)
กรรมการ
6 นายพรชัย หาญยืนยงสกุล
ผู้แทนกรมบัญชีกลาง
(ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง)
กรรมการ
7 นางวิยดา โชติรัตนะศิริ
ผู้แทนสำนักงบประมาณ
(รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ)
กรรมการ
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรชฎา บัวศรี
ผู้แทนสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
(กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ)
กรรมการ
9 พลเอก ศักดา เนียมคำ
ผู้ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติแต่งตั้ง
(รองผู้อำนวยการสำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก)
กรรมการ
10 พลตำรวจโท สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข
ผู้ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติแต่งตั้ง
(ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ)
กรรมการ
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวรรธน์ พลวิชัย
ผู้ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติแต่งตั้ง
(รองอธิการบดีอาวุโสวิชาการและงานวิจัย ม.หอการค้าไทย)
กรรมการ
12 พันตำรวจเอก บุญส่ง  จันทรีศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 
กรรมการและเลขานุการ

ปรับปรุงวันที่ 13 มิถุนายน 2562


คำสำคัญ : คณะกรรมการ บอร์ด

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ) 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์