Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
เกี่ยวกับสำนักงาน >> การบริหารสำนักงาน
ผู้บริหาร

วันที่ 26/04/2562

พ.ต.อ. บุญส่ง จันทรีศรี
ผู้อำนวยการ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท/เทียบเท่า ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต พัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาตรี/เทียบเท่า รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ประวัติการทำงาน

 • 24 ม.ค. 2562 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สังกัด สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • 8 มี.ค. 2555 ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ระดับ 10 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • 16 ธ.ค. 2554 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักการพิมพ์ ระดับ 9 สังกัด สำนักการพิมพ์
 • 15 พ.ย. 2548 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักผู้ตรวจการ ระดับ 9 สังกัด สำนักผู้ตรวจการ
นางตุ้มทอง มุสิกรัตน์
รองผู้อำนวยการ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี/เทียบเท่า บัญชีบัณฑิต การบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ประวัติการทำงาน

 • 10 ม.ค. 2561 ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ระดับ 10 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • 8 พ.ย. 2559 ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ระดับ 10 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • 22 ต.ค. 2558 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ ระดับ 9 สำนักผู้อำนวยการ
 • 3 ธ.ค. 2555 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักผู้ตรวจสอบภายใน ระดับ 9 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • 17 มี.ค. 2552 ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน ระดับ 8 สังกัด สำนักผู้ตรวจสอบภายใน
นางพรพิไล บุญเอนก
รองผู้อำนวยการ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี/เทียบเท่า นิเทศศาสตรบัณฑิต ประชาสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

 • 1 ต.ค. 2560 ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ระดับ 10 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • 8 พ.ย. 2559 ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ระดับ 9 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • 9 ก.ค. 2555 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักจัดซื้อและบริหารงานกลาง ระดับ 9 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ร.ท. สุภาสชาญ ทัศนกุล
รองผู้อำนวยการ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล


ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท/เทียบเท่า บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ปริญญาตรี/เทียบเท่า วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการทำงาน

 • 1 ต.ค. 2560 ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ระดับ 10 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • 1 พ.ย. 2556 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักการพิมพ์ ระดับ 9

พันโทหนุน ศันสนาคม
รองผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท/เทียบเท่า บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการทำงาน

 • 6 ก.ย. 2561 ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ระดับ 10 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
นาย ทวีป วุฒิบาทุกาจิตต์
รองผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล


ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท/เทียบเท่า วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • ปริญญาตรี/เทียบเท่า วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยครูสวนสุนันทา

ประวัติการทำงาน

 • 1 เม.ย. 2562 ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ระดับ 10 สังกัด สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • 1 ต.ค. 2560 ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ระดับ 9 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • 21 พ.ค. 2558 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักการตลาดและจัดจำหน่าย ระดับ 9 สังกัด สำนักการตลาดและจัดจำหน่าย
 • 1 พ.ย. 2556 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักธุรกิจเกม ระดับ 9 สังกัด สำนักธุรกิจเกม
 • 1 พ.ย. 2552 ตำแหน่ง หัวหน้ากองการตลาดและจัดจำหน่าย ระดับ 8 สังกัด กองการตลาดและจัดจำหน่าย สำนักธุรกิจเกม
นาย ชูชาติ มั่นครองธรรม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท/เทียบเท่า วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 • ปริญญาตรี/เทียบเท่า ศิลปศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรม สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

ประวัติการทำงาน

 • 1 เม.ย. 2562 ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ระดับ 9 สังกัด สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • 22 ต.ค. 2557 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ระดับ 9 สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
 • 1 มี.ค. 2554 ตำแหน่ง หัวหน้ากองบริหารทรัพยากรบุคคล ระดับ 8 สังกัด กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
 • 1 ก.ค. 2552 ตำแหน่ง บุคลากร ระดับ 7 สังกัด กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์