Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
ภารกิจหลัก >> การจำหน่าย
ขั้นตอนการปฏิบัติ

วันที่ 23/07/2558
ขั้นตอนการปฏิบัติ

1. กรอกข้อความในแบบฟอร์ม สล.145 หนังสือมอบอำนาจ ให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง กรณีเป็นนิติบุคคล (สมาคม, องค์กร, มูลนิธิ, บริษัท, ห้างหุ้นส่วน) ให้ประทับตรานิติบุคคลในเอกสาร

2. เอกสารที่ต้องนำมาประกอบการมอบอำนาจรับสลาก

        (1) กรณีบุคคลทั่วไป/คนพิการ

              - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ ของผู้ มอบและผู้รับมอบ พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง

              - สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบและผู้รับมอบ พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง

              - สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีเป็นสามี/ภริยา) พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง

              - ใบรับรองแพทย์ของผู้มอบ (กรณีเจ็บป่วย) พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง

              - สำเนาเอกสารหลักฐานที่ระบุว่าไปต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ พร้อมลง ลายมือชื่อรับรอง

              - สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ (ชื่อ - สกุล) พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง
 

        (2) กรณีนิติบุคคล (สมาคม, องค์กร, มูลนิธิ, บริษัท, ห้างหุ้นส่วน) 

              - สำเนาหนังสือรับรองการจะทะเบียนเป็นนิติบุคคล และเอกสาร
ดังกล่าวต้อง แสดงถึงผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองและประทับตรา ของนิติบุคคล 
             
             - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ ของผู้ มอบและผู้รับมอบ พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง

             - สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบและผู้รับมอบ พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง

             - ใบรับรองแพทย์ของผู้มอบ (กรณีเจ็บป่วย) พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง

             - สำเนาเอกสารหลักฐานที่ระบุว่าไปต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ ของผู้มอบ พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง
           
             - สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ (ชื่อ - สกุล) พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์