Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
ภารกิจหลัก >> การจำหน่าย
หลักเกณฑ์ในการมอบอำนาจรับสลาก

วันที่ 23/07/2558
หลักเกณฑ์ในการมอบอำนาจรับสลาก

1. ตัวแทนบุคคลรายย่อยทั่วไป ผู้รับมอบอำนาจ จะต้องเป็นทายาทโดยธรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1629 ได้แก่ 
(1) ผู้สืบสันดาน
(2) บิดามารดา
(3) พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 
(4) พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน 
(5) ปู่ ย่า ตา ยาย
(6) ลุง ป้า น้า อา
คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นก็เป็นทายาทโดยธรรม ภายใต้บังคับของบทบัญญัติพิเศษ แห่งมาตรา 1635

2. ตัวแทนบุคคลรายย่อย (ประเภทคนพิการ) ผู้รับมอบอำนาจให้เป็นไปตามตัวแทนบุคคลรายย่อยทั่วไป หรือเป็นผู้ดูแลคนพิการ

3. ตัวแทนจำหน่ายที่เป็นบริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ผู้รับมอบอำนาจต้องเป็นกรรมการบริษัท หรือเป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนจำกัด กรณีที่บริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด มีผู้จัดตั้งเพียงรายเดียว ผู้รับมอบอำนาจให้เป็นไปตามตัวแทนบุคคลรายทั่วไป

4. ตัวแทนจำหน่ายที่เป็นสมาคม หรือองค์กร หรือมูลนิธิ ผู้รับมอบอำนาจต้องเป็นกรรมการบริหารของสมาคม หรือกรรมการบริหารขององค์กร หรือกรรมการบริหารของมูลนิธิสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์