Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานฯ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การปรับปรุงพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517"

วันที่ 30/10/2557

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การปรับปรุงพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517"

โดยมี ดร.สมชัย สัจจพงษ์ อธิบดีกรมศุลกากร
ในฐานะประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นผู้เปิดการสัมมนา ฯ
และได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ สื่อมวลชน และประชาชนเข้าร่วม
ในวันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2557
ณ ห้องเมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรม มิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

การสัมมนา ฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษารายละเอียดและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการยกร่างแก้ไขพระราชบัญญัติฯ จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการยกร่างเดิม ในประเด็นที่เป็นสาระของพระราชบัญญัติฯ อันได้แก่เรื่องวัตถุประสงค์ รูปแบบและประเภทของสลาก การจัดสรรรายได้
รวมถึงการนำไปใช้และการดูแลสังคม ซึ่งจะเป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณายกร่างแก้ไขพระราชบัญญัติ ฯ ให้เกิดการบริหารจัดการที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ และได้เชิญวิทยากร ประกอบด้วย รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานกรรมาธิการการเงินการคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ , นายธนากร คมกฤส ตัวแทนกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางการปฏิรูประบบบริหารจัดการสลากในประเทศไทย, นายคำนวณ ชโลปถัมภ์ อดีตคณะทำงาน ในคณะกรรมาธิการการเงิน การคลังการธนาคาร และสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร และนางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการร่วมการงานระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยมี นายโศภณ นวรัตนาพงษ์ ผู้ประกาศข่าว สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี เป็นผู้ดำเนินรายการ


คำสำคัญ : สัมมนา พรบ

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์