Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
ภารกิจหลัก >> การจำหน่าย
บทลงโทษ

วันที่ 28/05/2557
สลากกินแบ่งรัฐบาล
พระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517
มาตรา 39 ผู้ใดเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ และยังไม่ได้ออกรางวัลเกินราคาที่กำหนดในสลากกินแบ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท
สลากบำรุงการกุศล
พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478
มาตรา 9 ทวิ ห้ามมิให้ผู้ใดเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งที่ออกจำหน่าย ตามมาตรา 9 และที่ยังมิได้ออกรางวัลเกินกว่าราคาที่กำหนดในสลาก
มาตรา 9 ทวิ ผู้ใดฝ่าฝืนตาม มาตรา 9 ทวิ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำและปรับ

คำสำคัญ : บทลงโทษ

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์