Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานฯ มอบเงินบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์ ให้กับมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา (วพย.) ในโครงการตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 20/09/2562 กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร

วันนี้ (20 กันยายน 2562) เวลา 10.30 น. ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พันตำรวจเอก บุญส่ง จันทรีศรี ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นประธานในพิธีมอบเงินบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์ ให้กับมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา (วพย.) ใน "โครงการตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้” เป็นเงิน 4,999,700.-บาท (สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) โดยมี ศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.ภักดี โพธิศิริ ประธานมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบ (วพย.) และพันเอก เทียรธรรศน์ ศุภประเสริฐ เสนาธิการ กองพลรบพิเศษที่ 1 ผู้แทนหน่วยทหารที่ร่วมดำเนินการจัดส่งชุดตู้ยาฯ ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ เป็นผู้รับมอบโครงการตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
มีวัตถุประสงค์เพื่อ จัดหาตู้ยา ที่ประกอบด้วยยาสมัญประจำบ้านและชุดปฐมพยาบาล ตลอดจนอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อการรักษาพยาบาลในเบื้องต้น เพื่อนำไปติดตั้งให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส จำนวน
300 แห่ง ซึ่งมีความขาดแคลนและมีความจำเป็นต้องได้รับการดูแลในด้านสุขภาวะ การสนับสนุนโครงการดังกล่าว เป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในการส่งต่อกำลังใจไปสู่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนนักเรียนและคุณครู ให้สามารถดูแลสุขภาพและความเจ็บป่วยของสมาชิกในโรงเรียน หมู่บ้านและชุมชนในเบื้องต้นได้อย่างทันท่วงที มีความรู้เบื้องต้นในการใช้ยาได้อย่างปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์