Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
การตรวจพิสูจน์สลากเบื้องต้น

วันที่ 13/09/2562 กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร

ประชาชนสามารถตรวจพิสูจน์สลากเบื้องต้น ณ จุดขาย เพื่อเป็นการป้องกันการปลอมแปลงสลากจากมิจฉาชีพโดยสามารถดูวิธีการตรวจพิสูจน์สลากเบื้องต้นได้ที่เว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานตรวจพิสูจน์ สำนักจ่ายรางวัล โทร. 0 2528 9641 – 44

http://www.glo.or.th/ewt_news.php?nid=120

https://youtu.be/oNB4JjA25t8

https://www.youtube.com/watch?v=JZLlP4PaNW4

 


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์