Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
กิจกรรมเพื่อสังคม >> ด้านสังคมสงเคราะห์
สำนักงานสลากฯ จัดกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการพนันและหน้าที่ของจิตอาสา

วันที่ 03/09/2562 กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร

       เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 3 อาคารออกรางวัล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พันตำรวจเอกบุญส่ง จันทรีศรี ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหาร พร้อมทั้งคณะจิตอาสาของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการพนันและหน้าที่ของจิตอาสา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรณรงค์ต่อต้านการพนันทุกประเภท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างความรู้ถึงโทษของการพนันและผลกระทบที่เกิดจากการติดพนันซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิต และส่งผลกระทบด้านสังคมซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ  ให้รู้เท่าทันกลยุทธ์การจูงใจของธุรกิจพนันออนไลน์ซึ่งเด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย เพื่อให้คณะจิตอาสาเกิดความรู้ความเข้าใจและใช้เป็นแนวทางในการรณรงค์ต่อต้านการพนัน ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กและเยาวชนในการสร้างจิตสำนึก รู้เท่าทัน รวมทั้งตระหนักถึงภัยของการพนันได้อย่างถูกต้องอีกด้วย


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์