Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ การตรวจพิสูจน์สลากเบื้องต้น ณ จุดขาย

วันที่ 31/07/2562 กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ทำการตรวจพิสูจน์สลากเบื้องต้น ณ จุดขาย เพื่อเป็นการป้องกันการปลอมแปลงสลากจากมิจฉาชีพ โดยสามารถดูวิธีการตรวจพิสูจน์สลากเบื้องต้น ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานตรวจพิสูจน์ สำนักจ่ายรางวัล โทร. 0 2528 9641 – 44

http://www.glo.or.th/ewt_news.php?nid=120

https://youtu.be/oNB4JjA25t8

 

 

 สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์