Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
ภารกิจหลัก >> การจ่ายรางวัล
การแจ้งขออายัดสลากเพื่อประวิงการจ่ายเงินรางวัล

วันที่ 05/06/2562
การแจ้งขออายัดสลากเพื่อประวิงการจ่ายเงินรางวัล

การแจ้งขออายัดสลากจะต้องแจ้งขออายัดก่อนออกรางวัลของงวดนั้นๆ การแจ้งขออายัดสลากมี 2 กรณี คือ
1. กรณีการขออายัดในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
2. กรณีการขออายัดในต่างจังหวัด
1.กรณีที่ 1 การขออายัดในกรุงเทพฯและปริมณฑล
ต้องมาขออายัดด้วยตนเองที่สำนักกฎหมาย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

2. กรณีที่ 2 การขออายัดในต่างจังหวัด
ผู้ประสงค์ขออายัดที่อยู่ต่างจังหวัดจะต้องแจ้งผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อมีหนังสือถึงสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล — เพื่อความรวดเร็วให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดหรือเจ้าหน้าที่ของจังหวัดที่รับแจ้งอายัดไว้ โดยส่งโทรสารที่เป็นหนังสือและจะต้องมีลายมือชื่อของทางผู้ว่าราชการจังหวัดมายังสำนักงานฯโทรสารหมายเลข 0 2528 9028
ขั้นตอนการขออายัดสลาก —
กรณีสลากสูญหายพ้นไปจากครอบครองหรือกรรมสิทธิ์ของตน 1.1 นำหลักฐานการแจ้งความ ได้แก่ ใบรับคำร้องหรือคำกล่าวโทษ หรือหลักฐานรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือตำรวจออกให้ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดระบุให้ชัดเจนว่า *เป็นสลากงวดใด งวดประจำวันที่เท่าใด ชุดที่ หมายเลขสลาก 6 หลัก 1

1.2 ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับอายัดสลาก (พนักงานสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล/หรือกรณีอายัดต่างจังหวัดต้องยื่นเรื่องกับเจ้าหน้าที่ของทางจังหวัด)
1.3 เจ้าหน้าที่รับอายัดสลากตรวจสอบว่าครบตามที่กำหนดหรือไม่ ถ้ารายละเอียดไม่ครบตามที่กำหนดไว้ไม่สามารถรับอายัดได้
1.4 ถ้าเอกสารครบถ้วนให้กรอกแบบแจ้งอายัดสลาก พร้อมแนบบัตรประชาชนผู้แจ้งอายัดมาด้วย
กรณีรายละเอียดครบถ้วนให้กรอกแบบฟอร์มแจ้งอายัดสลากสูญหายต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ดาวน์โหลด แจ้งอายัดสลากสูญหาย
—กรณีสลากที่ถูกอายัดและถูกรางวัล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะชลอการจ่ายเงินรางวัลไว้ *ไม่เกิน 15 วันหลังจากวันออกรางวัลสลากงวดนั้น โดยผู้อายัดจะต้องแจ้งยืนยันการอายัดภายในกำหนดเวลาดังกล่าว
กรณีผู้อายัดไม่แจ้งยืนยันการอายัด หรือไม่ดำเนินคดีภายในเวลาที่สำนักงานฯ กำหนด สำนักงานจะจ่ายเงินรางวัลให้แก่ผู้ถือสลากที่ถูกอายัดเช่นเดียวกัน
ขั้นตอนการยืนยันสลากที่ขออายัดไว้

1. ผู้แจ้งอายัดสลากจะต้องมาแจ้งยืนยันกับเจ้าหน้าที่ผู้รับอายัดสลาก

2. ผู้แจ้งอายัดสลากและผู้ถือสลากที่ติดอายัดถูกรางวัลทำการเจรจาตกลงกันเอง

ช่องทางการตรวจสอบสลากอายัดก่อน-หลังออกรางวัล —

1. เว็บไซด์สำนักงานฯ www.glo.or.th —

2. สำนักกฎหมาย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โทร. 02-528-8888 ต่อ 9013, 9016, 9019, 9022 —

3. ติดต่อกับเจ้าหน้าที่จังหวัดที่ยื่นอายัดไว้


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์