Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบเงินบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์

วันที่ 26/04/2551

                เมื่อวันที่ 12 มีนาคม ที่ผ่านมา สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยนายปิยพันธุ์  นิมมานเหมินท์ ประธานคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมด้วย คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล และนายวันชัย  สุระกุล รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ มอบเงินบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์ ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

  1. สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขัน "ฟุตบอลประเพณีจุฬา-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 64 จำนวนเงิน 1,000,000.-บาท โดยนายศานิต  ร่างน้อย ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬา ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 64 เป็นผู้รับมอบ
  2. สำนักงาน ก.พ.สนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนไทยที่ได้รับทุนขององค์การสหสากลวิทยาลัย จำนวนเงิน 500,000.-บาท โดยพันเอกโอสถ ภาวิไล ฝ่ายเสนาธิการ ประจำสำนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม เป็นผู้รับมอบ 
  3. สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดหาลูกตาเทียม จำนวน 100 ดวงตา จำนวนเงิน 576,000.-บาท โดยนางวิไลวรรณ  ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สรรหาและเลือกสรร เป็นผู้รับมอบสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์