Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงการถ่ายทอดเสียงการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

วันที่ 18/03/2562 กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร

        สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ขอแจ้งให้ทราบว่า สำนักงานฯ จะทำการเปลี่ยนแปลงการถ่ายทอดเสียงการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จากเดิมเผยแพร่ผ่านทางสถานีวิทยุ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์ จะเปลี่ยนมาออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM ความถี่ 837 กิโลเฮิรตซ์ จนถึงงวดประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2562


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์