Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานฯ เปลี่ยนแปลงวันรับสลากของผู้จองล่วงหน้าฯ และสามารถทำรายการซื้อสลากในงวดเดียวกันได้

วันที่ 05/03/2562 กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร

            ตามที่ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้ออกประกาศ เรื่อง การปรับเปลี่ยน หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล โครงการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 4 มีนาคม 2562 ระบุให้เปลี่ยนวันจ่ายสลากให้กับผู้ที่จองสลาก ณ ที่ทำการไปรษณีย์ปลายทาง จากเดิมกำหนดให้รับสลากจองได้ตั้งแต่วันที่ 7 และ 22 ของทุกงวด เปลี่ยนเป็นให้รับสลากจองได้ตั้งแต่วันที่ 5 และ 20 ของทุกงวด ทั้งนี้ ตั้งแต่งวดวันที่  1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป และกรณีสลากซื้อ ให้ผู้ที่ทำรายการจองล่วงหน้าสลากฯ ไปแล้ว สามารถเข้ามาทำรายการสลากซื้อในงวดเดียวกันได้ โดยให้เริ่มทำรายการสั่งซื้อสลากตั้งแต่การจำหน่ายงวด 1 เมษายน 2562 ในวันที่ 19 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป นั้น

 

       วันนี้ (5 มีนาคม 2562) พ.ต.อ.บุญส่ง จันทรีศรี ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้กล่าวถึงความเป็นมาของประกาศดังกล่าวว่า คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้มีมติให้ปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์เพื่อให้การจำหน่ายสลากตามโครงการซื้อ-จองล่วงหน้าฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม โดยในส่วนของการปรับวันจ่ายสลาก เพื่อให้ผู้ซื้อ-จองล่วงหน้า ฯ ได้รับสลากไปจำหน่ายเร็วขึ้น  ส่วนการปรับหลักเกณฑ์ให้สามารถทำรายการสลากซื้อในงวดเดียวกันได้นั้น เพื่อให้ผู้ซื้อ-จองล่วงหน้า ฯ ที่มีความต้องการรับสลากไปจำหน่ายมากกว่า 5 เล่มสามารถดำเนินการได้  โดยการปรับเปลี่ยนดังกล่าวนี้ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าฯ ที่ได้มีการร้องขออย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ดังกล่าว จะเริ่มในการจำหน่ายสลากงวดวันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป. สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์