Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
ข่าวสาร
คำถาม – คำตอบ เรื่องการจัดพิมพ์สลากรวมชุด

วันที่ 30/01/2562

คำถาม ความเป็นมาของการจัดพิมพ์สลากแบบรวมชุด
คำตอบ จากการลงพื้นที่รับฟังเสียงของประชาชน ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายสลาก ส่วนใหญ่ผู้ซื้อต้องการซื้อสลากแบบรวมชุด ผู้ขายจึงต้องไปหาซื้อสลากมารวมชุดเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อ ทำให้ต้นทุนการจำหน่ายเพิ่มสูงขึ้น จึงจำเป็นต้องขายเกินราคา นอกจากนี้ ยังทำให้สลากแบบใบเดี่ยวหายไปจากตลาดด้วย อันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการจำหน่ายเกินราคา

คำถาม ทำไมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จึงตัดสินใจพิมพ์สลากรวมชุดแบบ 2 ใบ
คำตอบ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด จากการฟังเสียงของผู้ซื้อและผู้ขาย ที่มีความต้องการซื้อขายสลากแบบรวมชุด ทำให้ผู้ขายที่จำหน่ายสลากงวดละ 5 เล่ม ตามที่สำนักงานจัดสรรให้ สามารถมีสลากแบบชุด 2 ใบจำหน่าย และมีสลากแบบใบเดี่ยวจำหน่ายด้วย ในขณะเดียวกัน ก็เป็นการจำกัดปริมาณในการการรวมชุดไม่ให้มีมากจนเกินไปด้วย นอกจากนี้ การจัดสรรแบบกระจายไปทั่วประเทศ ทำให้ไม่สามารถนำไปจับชุดเพื่อรวมเป็นชุดจำหน่ายในปริมาณมาก ๆ ได้อีกต่อไป

คำถาม ผู้ขายจะได้สลากชุด 5 เล่มที่มีลักษณะอย่างไร
คำตอบ สลากที่จัดให้ 5 เล่ม มีสูตรในการจัดชุดแบบ 2-2-1 คือ

- 2 เล่มแรก จะมีสลากที่เหมือนกันทั้ง 100 ฉบับ ที่เป็นชุด 2 ใบ
- 2 เล่มต่อไป จะมีสลากที่เหมือนกันทั้ง 100 ฉบับ ที่เป็นชุด 2 ใบ
- 1 เล่มต่อไป จะมีสลากที่คละกัน 100 ฉบับ
ทำให้รายย่อยแต่ละรายได้รับสลากจำนวน 5 เล่มเช่นเดิม แต่สามารถจำหน่ายสลากชุดได้ 200 ชุด ชุดละ 2 ใบ ซึ่งสามารถแยกขายเป็นใบเดี่ยวได้

คำถาม จัดทำสลากแบบรวมชุดจากสลากทั้งหมด 90 ล้านฉบับใช่หรือไม่
คำตอบ เพื่อเป็นการทดลองในตลาด สำนักงานฯ จะจัดพิมพ์สลากแบบรวมชุด เฉพาะสลากในส่วนที่จัดสรรในระบบซื้อ-จองล่วงหน้า ฯ เท่านั้น จำนวนงวดละ 570,000 เล่ม ส่วนสลากที่จัดสรรให้ตัวแทนในระบบโควตาจำนวน 330,000 เล่ม ยังใช้การพิมพ์แบบเดิม

คำถาม ความแตกต่างระหว่างสลากแบบรวมชุดกับสลากแบบที่จัดพิมพ์อยู่ในปัจจุบัน
คำตอบสลากแบบเดิมพิมพ์แบบตัวเลขเรียงกัน สลากแบบใหม่พิมพ์แบบคละตัวเลข

คำถาม ระบบการพิมพ์แบบใหม่ มีความปลอดภัยหรือไม่
คำตอบ ระบบการพิมพ์สลากกินแบ่งรัฐบาล ได้รับการรับรองมาตรฐานกระบวนการพิมพ์ ISO 9001:2015 จึงเป็นไปตามมาตรฐานสากลและมีความปลอดภัยทุกขั้นตอน

คำถาม จะเริ่มดำเนินการจำหน่ายสลากแบบรวมชุดงวดแรกเมื่อไหร่
คำตอบ สลากแบบรวมชุดนี้ จะจำหน่ายในระบบซื้อ-จองล่วงหน้าฯ โดยเริ่มดำเนินการในการทำรายการซื้อ-จองล่วงหน้าฯ ครั้งที่ 81 ซึ่งเปิดให้จองสลากงวดวันที่ 1 มีนาคม 2562 (ทำรายการจองวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ และทำรายการซื้อวันที่ 1๙ กุมภาพันธ์ 2562) และจะใช้เวลา 3 เดือนในการประเมินผลการทดลองตลาด


คำสำคัญ : สลากรวมชุด

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์