Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
สลากประเทศไทย/ตปท.
ตัวอย่างสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

วันที่ 10/02/2556
  • สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines)

เมืองหลวงคือ กรุงมะนิลา ประกอบด้วยเกาะขนาดต่าง ๆ รวม 7,107 เกาะ โดยมีพื้นที่ดิน 298.170 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 92 ล้านคน (ข้อมูลปี พ.ศ.2553) ส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ และเป็นประเทศที่มีประชากรนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกเป็นอันดับ 4 ของโลก มีการใช้ภาษาในประเทศมาก ถึง 170 ภาษา แต่ใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาตากาลอก เป็นภาษาราชการ

มีเกมสลลากที่จำหน่ายในปัจจุบัน 5 เกม ดังนี้

1. Scratch it Instant Tama
2. Lotto Games กระกอบด้วย 9 เกม ดังนี้
  • Grandlotto 6/55 - PowerLotto - SuperLotto 6/49
  • MegaLotto 6/45 - Lotto 6/42 - 6-Digit Game
  • 4-Digit Game - Suertres Lotto - EZ2 Lotto
3. Kacash Instant
4. Keno
5. Small Town Lottery (สลากประจำจังหวัด)

คำสำคัญ : สลากอาเซียน ฟิลิปปินส์

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์