Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
สลากประเทศไทย/ตปท.
สสร. กับเวทีโลก

บทบาทสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยกับการเป็นสมาชิกของ สมาคมสลากกินแบ่งโลกและสมาคมสลากกินแบ่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
 
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยได้เข้าเป็นสมาชิกของสหพันธ์สลากกินแบ่งสากล (International Association of State Lotteries) ลำดับที่ 43 ในปี พ.ศ. 2503 และได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมการประชุมใหญ่ที่ได้มีการจัดขึ้นมาโดยตลอดในปี พ.ศ. 2557  สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลของประเทศไทย ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมใหญ่ของสหพันธ์สลากกินแบ่งสากลครั้งที่ 15 จัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 13-16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2527 ในสมัยที่ ดร. พนัส สิมะเสถียร เป็นประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล การจัดงานครั้งนั้นประสบความสำเร็จด้วยดี มีการประชุมและการรับรองแขกจากนานาประเทศทั้งในกรุงเทพฯ และสวนสามพราน สร้างความประทับใจและเผยแพร่ความเป็นไทย ทั้งต่อผู้เข้าประชุมและแขกอื่นที่มาร่วมงานได้เป็นอย่างดี
 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 เมื่อสหพันธ์สลากกินแบ่งสากล (International Association of State Lotteries) ได้ทำการรวมตัวเข้ากับสมาคม Intertoto เป็นสมาคมสลากกินแบ่งโลก (World Lottery Association: WLA) ทำให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยได้กลายเป็นสมาชิกของสมาคมสลากกินแบ่งโลก ตั้งแต่นั้น
 
 

สมาคมสลากกินแบ่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Lottery Association : APLA) หรือ APLA คือหนึ่งใน 5 สมาคมระดับภูมิภาคซึ่งจัดตั้งขึ้นตามจุดมุ่งหมายของสมาคมสลากกินแบ่งโลก (World Lottery Association : WLA) โดย APLA ได้ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2543 โดยมี Mrs.June Roache จากองค์การสลาก South Australian Lotteries ประเทศออสเตรเลีย ดำรงตำแหน่งประธานสมาคมคนปัจจุบัน ซึ่งทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลของประเทศไทย ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมสลากกินแบ่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Lottery Association) ในปีเดียวกันนั้นด้วย

โครงสร้างและคุณสมบัติของสมาคม

สมาคมสลากกินแบ่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้บริหารงานโดยกรรมการบริหารประกอบด้วยสมาชิกจำนวนไม่ต่ำกว่า 5 คน และไม่เกิน 7 คน โดยมีตำแหน่งประธานรองประธาน และกรรมการ ซึ่งกำหนดให้มีสมาชิกทั้งสิ้น 25 องค์กรจากทั้งหมด 11 ประเทศ และมีสมาชิกสมทบจำนวน 11 องค์กร ประกอบกับองค์กรที่จะสามารถสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมได้จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 1. จะต้องเป็นสมาชิกของสมาคมสลากกินแบ่งโลก 2. มีสำนักงาน และประกอบกิจการในเขตทวีปเอเชียแปซิฟิก ชำระค่าบำรุงสมาชิกตามที่ได้กำหนดไว้
 
รูปแบบสลากกินแบ่งของไทย
 

 


คำสำคัญ : สสร. กับเวทีโลก

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์