Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
เกี่ยวกับสำนักงาน >> การกำกับดูแลกิจการที่ดี
การบริหารความเสี่ยง

 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
         
         สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงว่ามี บทบาทในการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก จึงให้ความสนใจและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงมาโดยตลอด หากมีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะเป็นส่วนสำคัญยิ่งในการเพิ่มศักยภาพขององค์กรและ การแข่งขันในโลกปัจจุบัน จึงมีนโยบายดังนี้ 
 1. เพื่อให้มีการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร โดยเน้นถึงความเชื่อมโยง สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ เพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์กรอย่างยั่งยืน
 2. เพื่อให้มีกรอบการบริหารความเสี่ยง เช่น ระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง บริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ตลอดจน ทบทวน ปรับปรุงกระบวนการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ในแนวทางที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
 3. พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 4. ความเข้าใจ ตระหนัก ถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง และมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับมีความรู้ อย่างต่อเนื่อง
 5. จัดให้มีรูปแบบการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล กระตุ้นให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมขององค์กร รวมทั้งมีการบูรณาการความเสี่ยงกับการบริหารเทคโนโลยีเพื่อการจัดการที่ดี
 วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง 
  
          สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล นำการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
 1. เพื่อให้ผลการดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
 2. เพื่อให้เกิดการรับรู้ ตระหนัก และเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับองค์กร และหาวิธีการจัดการที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
 3. เพื่อสร้างแนวทางในการดำเนินงานให้แก่บุคลากรให้สามารถบริหารความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
 4. เพื่อให้มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
 5. เพื่อนำโอกาสที่เกิดขึ้นมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร
 6. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมความมั่นคงให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

 

 
 บทสรุป
           การบริหารความเสี่ยง นับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ่งในการบริหารจัดการองค์กร เนื่องจากองค์กรต้องเผชิญหน้ากับความไม่แน่นอนในภาวะการแข่งขันในโลกยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนเหล่านั้น จากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ความเสี่ยงจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ หากองค์กรละเลยการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นย่อมทำให้ลดโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ หรืออาจเกิดปัญหาจนส่งผลกระทบต่อการดำรงอยู่ขององค์กรก็เป็นได้
 
           การบริหารความเสี่ยง เป็นสิ่งที่ทุกคนในองค์กรจำเป็นต้องให้ความร่วมมือและปฏิบัติอย่างจริงจัง และต่อเนื่องจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ อีกทั้งต้องร่วมกันมองหาโอกาสที่เกิดขึ้นนำมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กร ตลอดจนปรับปรุง เปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลอดเวลา ซึ่งนอกจากจะทำให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้แล้วยังจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรในภาพรวมตามนโยบายและหลักการกำกับดูแลที่ดี
 

คำสำคัญ : การบริหารความเสี่ยง

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ) 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์