Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
เกี่ยวกับสำนักงาน >> การกำกับดูแลกิจการที่ดี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 มาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
      
           เพื่อเป็นการป้องกันการดำเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และเพื่อเป็นการเสริมสร้างระบบการกำกับดูแลที่ดีของ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ไว้ถือใช้เพื่อปฏิบัติ ดังนี้
 
    (ก) แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
          การเปิดเผยข้อมูล
 1. พนักงานจะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน แก่ลูกค้าหรือคู่ค้าด้วยวิธีการที่เปิดเผย และให้โอกาสลูกค้าหรือคู่ค้าอย่างเท่าเทียมกัน
 2. พนักงานควรรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะใด ๆ ที่ลูกค้าหรือคู่ค้าร้องเรียนหรือแนะนำ
  เพื่อปรับปรุง แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
         การเก็บรักษาความลับ
 1. พนักงานจะต้องรักษาความลับและไม่นำความลับของสำนักงานฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้อื่น
 2. พนักงานจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลความลับของสำนักงานฯ เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น 
 
         การทำงาน / การบริการในลักษณะเป็นการเอื้อประโยชน์หรือมีส่วนร่วมกับผู้อื่นทำให้ สำนักงานฯ เสียประโยชน์หรือเสียหาย
 1. พนักงานจะต้องไม่เอื้อประโยชน์ต่อคู่สัญญาของสำนักงานฯ อันเป็นเหตุให้สำนักงานฯ ได้รับ ความเสียหาย
 2. พนักงานจะต้องไม่เอื้อประโยชน์ต่อคู่แข่งขันฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดของสำนักงานฯ อันเป็นเหตุให้ สำนักงานฯ เสียหาย
 3. พนักงานต้องไม่มีส่วนร่วมในฐานะผู้กระทำการ หรือผู้ร่วมงานในกิจการที่เป็นของคู่สัญญา กับสำนักงานฯ อันเป็นเหตุให้สำนักงานฯ เสียประโยชน์หรือเสียหาย
 4. พนักงานจะต้องไม่มีส่วนร่วมในฐานะผู้กระทำการ หรือผู้ร่วมงานในกิจการกับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ที่เป็นคู่แข่งขันกันเพื่อให้ได้มาซึ่งการเป็นคู่สัญญากับสำนักงานฯ อันเป็นเหตุให้สำนักงานฯ เสียประโยชน์ หรือเสียหาย
 5. พนักงานจะต้องรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือคู่ค้า ในเชิงธุรกิจด้วยความเสมอภาคไม่ เรียกร้องรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดทั้งทางตรงและทางอ้อมจากลูกค้าหรือคู่ค้า
 6. พนักงานต้องรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้ทราบ ถึงรายละเอียดของรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ผู้รายงานมีส่วนเกี่ยวข้องทุกเรื่อง ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 7. พนักงานซึ่งมีฐานะเป็นพี่น้อง บิดา มารดา บุตร สามี ภริยา ต้องไม่อยู่ในหน่วยงานเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานที่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา
 8. พนักงานผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวโยงจะได้รับผลประโยชน์กับรายการที่ขอรับการอนุมัติ หรือสนับสนุนของสำนักงานฯ ต้องแจ้งให้สำนักงานฯ ทราบถึงความสัมพันธ์ หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่ใช้อำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้น ๆ
 
    (ข) วิธีการปฏิบัติการอนุมัติรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 1. การอนุมัติรายการใด ๆ ต้องพิจารณาอย่างเหมาะสม รอบคอบ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ สูงสุดของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ และ หลักเกณฑ์ ฯลฯ ของสำนักงานฯ ได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง
 2. ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีส่วนได้ ส่วนเสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่กำลังมีการพิจารณาหรืออนุมัติต้องไม่เข้าร่วมพิจารณาหรืองดออกเสียง ในเรื่องนั้น ๆ
 

 

คำสำคัญ : ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ) 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์