Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
ข่าวกิจกรรม
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมสนับสนุนกรมการพัฒนาชุมชน เป็นจำนวน 300,000.- บาท

สำนักผู้อำนวยการ กองประชาสัมพันธ์
         สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมสนับสนุน กรมการพัฒนาชุมชนในโครงการ "ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”  เป็นจำนวนเงิน 300,000.- บาท (สามแสนบาทถ้วน) เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556 ณ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  
   
   

คำสำคัญ : สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมสนับสนุนกรมการพัฒนาชุมชน เป็นจำนวน 300 000.- บาท

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์