Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
ข่าวกิจกรรม
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สนับสนุน สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมสนับสนุน สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามโครงการสนับสนุนกีฬาภาคราชการรัฐวิสาหกิจและเอกชน (๑ กีฬา ๑ รัฐวิสาหกิจ) ภายใต้ชื่อ "โครงการพัฒนากีฬาจักรยานสู่ความเป็นเลิศ
ซึ่งเมื่อปี ๒๕๕๕ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้สนับสนุน เป็นจำนวนเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) และสำหรับในปี ๒๕๕๖  สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมสนับสนุนเป็นจำนวนเงิน ๘,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (แปดล้านบาทถ้วน) รวมเป็นจำนวนเงิน ๑๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สิบสามล้านบาทถ้วน) เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖
 สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์